Бастионы мужества 2015

SAM 2686 SAM 2689 SAM 2690 SAM 2694
SAM 2695 SAM 2696 SAM 2697 SAM 2683
SAM 2701 SAM 2702 SAM 2705 SAM 2706
SAM 2707 SAM 2708 SAM 2714 SAM 2717
SAM 2721 SAM 2727 SAM 2731 SAM 2732
SAM 2741 SAM 2749 SAM 2759 SAM 2765
SAM 2773 SAM 2774 SAM 2780 SAM 2783
SAM 2792 SAM 2793 SAM 2803 SAM 2813
SAM 2815 SAM 2819 SAM 2826 SAM 2829
SAM 2830 SAM 2831 SAM 2832 SAM 2839
SAM 2842 SAM 2843 SAM 2845 SAM 2847
SAM 2849 SAM 2851 SAM 2853 SAM 2856
SAM 2860 SAM 2861 SAM 2863 SAM 2870
SAM 2882 SAM 2884 SAM 2885 SAM 2893
SAM 2957 SAM 2959 SAM 2961 SAM 2963
SAM 2965 SAM 2967 SAM 2972 SAM 2973
SAM 2974 SAM 2975 SAM 2978